Algemene verbruiksvoorwaarden

ARTIKEL 1 : Onderwerp

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden” (CGU) is om te bepalen hoe de “Web site” beschikbaar wordt gesteld door de “Uitgever” en om hun toegangs- en gebruiksvoorwaarden vast te stellen door de “Gebruiker”.  Het gebruik van de Web site door de gebruiker betekent date deze de algemene verbruiksvoorwaarden accepteert.

ARTIKEL 2: JURIDISCHE VERMELDINGEN

Juridische referenties worden verstrekt onder het hoofdstuk “Juridische vermeldingen” van deze Web site.”

ARTIKEL 3: DEFINITIES

De volgende termen die in Algemene verbruikswoorden worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

Uitgever: persoon die als zodanig is aangewezen in het gedeelte ‘Juridische vermeldingen’ van de site.

Services: toegang op de site tot informatie over de Uitgever en haar activiteiten.

Site: de website die door de Uitgever wordt gepubliceerd op het adres dat is gedefinieerd in het gedeelte Juridische vermeldingen” van deze site. Gebruiker: Deze term verwijst naar iedereen die de site gebruikt.”

ARTIKEL 4: TOEGANG TOT DIENSTEN

De site is gratis beschikbaar op elke plaats voor elke gebruiker met toegang tot internet. Alle kosten die de Gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de service (computerhardware, software, internetverbinding, enz.) zijn zijn verantwoordelijkheid.

De site geeft de gebruiker gratis toegang tot de Services. In het geval dat de site toegang verleent tot een Lid” of “Partner” ruimte die de invoer van een id en wachtwoord vereist, wordt deze toegang, naast de huidige verbruiksvoorwaarden, geregeld door de algemene voorwaarden die specifiek zijn voor de bovengenoemde ruimte.”

ARTIKEL 5: INTELLECTUELE EIGENDOM

De merken, logo’s, tekens en alle andere inhoud van de Website vallen onder de bescherming van de Wet op de intellectuele eigendom et meer in het bijzonder het auteursrecht.

De Gebruiker moet vooraf toestemming verkrijgen van de Uitgever voor iedere reproductie, publicatie of kopie van de verschillende inhoudselementen.

De Gebruiker zegt toe de inhoudselementen van de Website uitsluitend te gebruiken voor privédoeleinden. Gebruik van de inhoudselementen voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden.

Iedere gehele of gedeeltelijke weergave van de Website, op welke wijze dan ook, zonder de expliciete toestemming van de Uitgever van de Website is een vervalsing die wordt bestraft op grond van artikelen L 335-2 en volgenden van de Wet op de intellectuele eigendom.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die door de Gebruiker worden ingevuld in het formulier op de pagina “Contact” worden opgeslagen door de Uitgever, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan binnen het kader van het beheer van informatieaanvragen van de Gebruiker. Alle velden van het formulier met een sterretje moeten verplicht ingevuld worden door de Gebruiker om de Uitgever in staat te stellen zijn/haar aanvraag te behandelen.

De persoonsgegevens die op deze wijze verzameld worden, worden maximaal 24 maanden bewaard, gerekend vanaf het moment waarop ze verzameld werden of vanaf het laatste contact door de Gebruiker.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd aangaande automatisering, gegevensbestanden en vrijheden, hebt u recht op toegang tot en correctie van, alsmede op het aantekenen van bezwaar voor rechtmatige redenen aangaande deze u betreffende persoonsgegevens. Deze rechten kunt u uitoefenen door contact op te nemen met de Uitgever via dit e-mailadres.

Een dergelijk verzoek moet vergezeld gaan van een geldig bewijs van identiteit en moet voorzien zijn van de handtekening van de Gebruiker.

ARTIKEL 7: VERANTWOORDELIJKHEID

De Uitgever zal alles in het werk stellen om de kwaliteit van de toegang tot de Diensten te bewaken, maar kan niet garanderen dat geen onderbrekingen of opschortingen van de toegang tot, of wijziging van deze diensten of zelfs het stopzetten zonder voorafgaande waarschuwing voor onderhoud of andere redenen zal plaatsvinden.

De Uitgever aanvaardt geen verantwoordelijkheid in dezen en de Gebruiker kan derhalve geen enkele schadevergoeding opeisen in het geval van:

onderbreking, opschorting, wijziging of stopzetting van de Diensten;

onvolledigheden, onnauwkeurigheden, het niet-bijgewerkt zijn, fouten of weglatingen aangaande informatie op de Website;

het optreden van fouten;

schade als gevolg van frauduleuze inbreuk op de Website door derden; meer in het algemeen directe of indirecte schade, om welke reden of oorzaak, van welke aard of met welke consequenties dan ook, en dit met inbegrip van met name verlies van winst, klanten, gegevens of welk ander verlies van immaterieel eigendom dan ook, of in geval van toegang tot de Website door wie dan ook, of als toegang onmogelijk is, of als gevolg van geloof gehecht aan welke rechtstreeks of indirect van de Website afkomstige informatie dan ook.

De Gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de informatie en de inhoudselementen van deze Website.

Als de gebruiker een onnauwkeurigheid of een fout ontdekt op de Website kan hij of zij via “Contact” per email contact opnemen met de Uitgever.

De Gebruiker zal de Uitgever schadeloos moeten stellen voor elk gebruik van de Dienst dat direct of indirect leidt tot schade voor de Uitgever.

ARTIKEL 8: HYPERLINKS

De Uitgever kan op de Website informatieve Hyperlinks naar andere websites ter beschikking stellen van de Gebruiker.

De Uitgever zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de dienstverlening of de informatie (zoals reclame, producten, diensten of alle andere materialen die op of vanaf deze websites of externe bronnen beschikbaar zijn) die op deze websites aangeboden worden.

De Gebruiker zal dus nalaten om de Uitgever verantwoordelijk te stellen in geval van gebleken of vermeende schade of verlies als gevolg van, of in verband met, het gebruik van deze Websites of externe bronnen, of als gevolg van vertrouwen gesteld in de inhoud, de goederen of de diensten die op deze sites of op externe bronnen aangeboden worden.

ARTIKEL 9: COOKIES

De Gebruiker wordt erop gewezen dat bij bezoeken aan de Website cookies geplaatst kunnen worden op zijn of haar browser. De Gebruiker wordt hierop geattendeerd door een banner die de eerste keer dat men de Website bezoekt te zien is en de procedure voor het deactiveren van de cookie(s) wordt dan aangegeven.

Na het verschijnen van de banner of de Website wordt, bij verzuim van het expliciet aanvinken van de acceptatie-optie, continuering van het bezoek op de Website gezien als acceptatie van de cookies.

ARTIKEL 10

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV) zijn vanaf het moment van hun publicatie van toepassing. De Uitgever behoudt zich het recht voor om op welk moment dan ook de bepalingen van deze AGV te wijzigen.

De Gebruiker wordt dan ook geadviseerd ze regelmatig te raadplegen.

De wijzigingen van de AGV zullen vanaf het moment van publicatie van toepassing zijn. Indien de Gebruiker de Website blijft gebruiken of gebruikt na publicatie van de gewijzigde AGV, wordt hij of zij geacht de desbetreffende wijzigingen te hebben geaccepteerd.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE BEVOEGDHEID

Het Franse recht is van toepassing op CGU’s. Als er geen minnelijke schikking van een geschil tussen de partijen is, zijn alleen de rechtbanken van het hoofdkantoor van de Uitgever bevoegd.